ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

EU vyhlásila sankce v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Týkají se Ruska, Běloruska, Krymu, Sevastopolu a částí území Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, jež nejsou kontrolována ukrajinskou vládou.

SANKCE PROTI RUSKU TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

   SANKČNÍ LISTINY fyzických a právnických osob přijaté v reakci na agresi vůči Ukrajině – viz příloha I nařízení 269/2014.

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do Ruska nebo pro použití v Rusku (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží dvojího užití, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 2 nařízení 833/2014, příloha I nařízení 2021/821)
 • Vyspělé technologie (článek 2a a příloha VII nařízení 833/2014 – rozsáhlý seznam vyspělých technologií je popsán slovně, pouze část B obsahuje kódy HS, indikativně lze využít korelační tabulku uvedenou od str. 28 FAQ)
 • Střelné zbraně, jejich součásti a střelivo, vč. zákazu tranzitu přes ruské území (článek 2aa nařízení 833/2014, příloha I nařízení 258/2012)
 • Stroje a zařízení použitelné při těžbě a průzkumu těžby ropy a plynu (článek 3 a příloha II nařízení 833/2014)
 • Zařízení k rafinaci ropy a zkapalňování plynu (článek 3b a příloha X nařízení 833/2014)
 • Zboží a technologie (nejen) pro letecký a kosmický průmysl (článek 3c a příloha XI nařízení 833/2014)
 • Paliva pro tryskové motory a aditiva pro paliva (článek 3c a příloha XX nařízení 833/2014)
 • Zboží a technologie pro námořní plavbu (článek 3f a příloha XVI nařízení 833/2014)
 • Luxusní zboží, jehož statistická hodnota přesahuje 300 EUR/ks, nestanoví-li příloha jiný hodnotový limit (článek 3h a příloha XVIII nařízení 833/2014)
 • Různé zboží (článek 3k a příloha XXIII nařízení 833/2014)
 • Eurobankovky a bankovky denominované v úřední měně kteréhokoli členského státu EU (článek 5i nařízení 833/2014)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Ruska (zákaz se týká též dovozů z jiných zemí, je-li země původu Rusko)

 • Výrobky ze železa a oceli (článek 3g a příloha XVII nařízení 833/2014) - pozn.: od 30.9.2023 se bude zákaz dovozu vztahovat i na výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII zpracované ve třetích zemích z materiálů pocházejících z Ruska uvedených v příloze XVII
 • Různé zboží (článek 3i a příloha XXI nařízení 833/2014)
 • Uhlí a další produkty (článek 3j a příloha XXII nařízení 833/2014)
 • Ropa a ropné produkty (článek 3m a příloha XXV nařízení 833/2014)
 • Zlato a výrobky ze zlata, včetně výrobků zpracovaných ve třetích zemích, obsahují-li ruské zlato (článek 3o a přílohy XXVI a XXVII nařízení 833/2014)

Pozn.: Možné výjimky ze zákazu vývozu nebo dovozu a podmínky pro jejich uplatnění (např. úřední povolení, předchozí oznámení apod.) je nutno ověřit v jednotlivých článcích nařízení 833/2014 uvedených výše. Je-li podmínkou vývozu/dovozu smlouva uzavřená před určitým datem, pojmem „smlouva“ se rozumí závazek mezi stranami obsahující všechny prvky nezbytné pro provedení transakce, zejména označení smluvních stran, specifikaci zboží, cenu, množství, termín(y) dodání, způsoby dodání atd. Chybí-li jeden z těchto základních prvků, nebo je pro realizaci transakce nutno uzavřít dodatečnou dohodu (objednávku, dodatek smlouvy apod.), nelze takový dokument považovat za smlouvu opodstatňující výjimku ze zákazu.

 

SANKCE PROTI BĚLORUSKU TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

   SANKČNÍ LISTINY fyzických a právnických osob – viz příloha I nařízení 765/2006.

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do Běloruska nebo pro použití v Bělorusku (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží použitelné k vnitřní represi (článek 1a a příloha III nařízení 765/2006)
 • Zařízení a sw pro odposlechy a monitoring internetu (článek 1c a příloha IV nařízení 765/2006)
 • Zboží dvojího užití (článek 1e nařízení 765/2006) a příloha I nařízení 2021/821)
 • Vyspělé technologie (článek 1f a příloha Va nařízení 765/2006 – rozsáhlý seznam vyspělých technologií je popsán slovně, neobsahuje kódy HS, je proto třeba prověřit, zda zboží určené pro vývoz do Běloruska není zahrnuto v příloze Va)
 • Zboží a stroje pro výrobu tabákových výrobků (článek 1g a příloha VI nařízení 765/2006)
 • Stroje a části strojů (článek 1s a příloha XIV nařízení 765/2006)
 • Eurobankovky a bankovky denominované v měně kteréhokoli členského státu EU (článek 1za nařízení 765/2006)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Běloruska (zákaz se týká též dovozů z jiných zemí, je-li země původu Bělorusko)

 • Ropné produkty (článek 1h a příloha VII nařízení 765/2006)
 • Chlorid draselný a hnojiva (článek 1i a příloha VIII nařízení 765/2006)
 • Dřevo a výrobky ze dřeva (článek 1o a příloha X nařízení 765/2006)
 • Cement a výrobky z cementu (článek 1p a příloha XI nařízení 765/2006)
 • Výrobky ze železa a oceli (článek 1q a příloha XII nařízení 765/2006)
 • Pneumatiky (článek 1r a příloha XIII nařízení 765/2006)

Pozn.: Pro možné výjimky ze zákazů platí analogicky poznámka vztahující se k sankcím proti Rusku.

  

SANKCE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU S ÚZEMÍM DONĚCKÉ, CHERSONSKÉ, LUHANSKÉ A ZÁPOROŽSKÉ OBLASTI UKRAJINY, KTERÉ NENÍ POD KONTROLOU UKRAJINSKÉ VLÁDY

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží do uvedených oblastí nebo pro použití v těchto oblastech (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží pro dopravu, energetiku, telekomunikace, průzkum a těžbu surovin (článek 4 a příloha II nařízení 2022/263)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z uvedených oblastí

 • Veškeré zboží (článek 2 nařízení 2022/263), kromě zboží doprovázeného osvědčením EUR.1 potvrzeným ukrajinskými celními orgány. Pokyny k dovozu z uvedených oblastí a případnému nárokování celních preferencí obsahuje oznámení zveřejněné v úředním věstníku.

 

SANKCE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU S KRYMEM A SEVASTOPOLEM

   ZÁKAZY VÝVOZU zboží na Krym a do Sevastopolu nebo pro použití v těchto oblastech (zákaz přímého i nepřímého prodeje, dodání, převodu zboží, včetně poskytování souvisejících služeb a informací)

 • Zboží pro dopravu, energetiku, telekomunikace, průzkum a těžbu surovin (článek 2b a příloha II nařízení 692/2014)

   ZÁKAZY DOVOZU zboží pocházejícího nebo vyvezeného z Krymu a Sevastopolu

 • Veškeré zboží (článek 2 nařízení 692/2014)

 

Na riziko obcházení sankcí proti Rusku a Bělorusku upozornila Komise v oznámení, podle něhož je nutno věnovat zvýšenou pozornost i dovozu/vývozu přes Arménii, Kazachstán a Kyrgyzstán, které spolu s RU a BY tvoří Euroasijskou hospodářskou unii. Vývozci/dovozci mají dle tohoto oznámení přijmout opatření náležité kontroly, zejména doplnit smlouvy o zákaz reexportu zboží podléhajícího vývozním sankcím do RU a BY nebo o analogická ustanovení týkající se re-exportu zboží pocházejícího nebo odesílaného z RU/BY, pokud se na něj vztahují dovozní sankce. V případě vývozu by měly smlouvy obsahovat doložku „zavazující dovozce ve třetích zemích nevyvážet dotčené zboží do Ruska nebo Běloruska a nepřeprodávat dotčené zboží žádnému třetímu obchodnímu partnerovi, který se nezaváže nevyvézt dotčené zboží do Ruska nebo Běloruska“. Takto doplněné smlouvy by měly zakládat odpovědnost smluvního partnera, pokud by jeho jednání vedlo k obcházení sankcí. Celní orgány mohou při vývozu do/dovozu ze jmenovaných zemí požadovat přesvědčivé důkazy o konečné destinaci anebo původu zboží. Smysl oznámení zveřejněného v úředním věstníku spočívá v tom, že se v případě následně zjištěného porušení nebo obcházení sankcí vývozci/dovozci nemohou dovolávat dobré víry ani tvrdit, že si takového rizika nebyli vědomi.