ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. mění s účinností od ledna 2022 některá pravidla pro vykazování Intrastatu. Ačkoli v řadě zemí EU budou od příštího roku vykazovány už jen údaje o zboží vyvezeném (odeslaném) do jiných členských zemí, v České republice zůstane nadále zachována povinnost vykazovat i údaje o dováženém (přijímaném) zboží.

Nařízení mění terminologii, transakce mezi členskými zeměmi EU nazývá dovozem a vývozem zboží, nepoužívá tedy dosavadní pojmy "přijetí a odeslání". Důležitější jsou však změny vykazovaných údajů, které se poprvé uplatní při zpracování výkazů Intrastatu za leden 2022, zejména:

  • rozsáhlých změn doznají kódy povahy transakcí,
  • země původu bude nově vykazována nejen u dováženého, ale také u vyváženého zboží,
  • kódy skupin dodacích podmínek se fakticky nemění, pouze reagují na nové dodací podmínky Incoterms 2020,
  • také zařazení zboží do 8-místných kódů kombinované nomenklatury (KN) zůstane nadále povinným údajem, je však třeba připomenout, že od ledna 2022 vstoupí v platnost novela KN reagující na revizi Harmonizovaného systému, je proto třeba očekávat mnohem početnější změny kódů KN než v předchozích letech,
  • množství v doplňkových měrných jednotkách bude matematicky zaokrouhlováno na celá čísla, pouze množství menší než 1 bude stále vykazováno s přesností na 3 desetinná místa,
  • ve výkazech o vyváženém zboží přibude zcela nový údaj – daňové identifikační číslo přidělené v členské zemi EU pro účely DPH osobě, jíž je zboží dodáváno (fakturováno); nebude-li DIČ přiděleno nebo známo, uvede se „QV123“,
  • zjednodušeným způsobem bude možno vykazovat údaje o zásilkách, jejichž celková hodnota nepřekročí 400 EUR (dosud 200 EUR).

Změní se i některá pravidla pro opravy již podaných výkazů Intrastatu. Konkrétně tzv. 100% dobropisy, jimiž je kupujícímu vracena celá cena zboží (nezáleží na tom, zda celé zásilky nebo její části), bude nově nutno opravovat. Ve výkazu Intrastatu za období, kdy byla vykázána následně dobropisovaná transakce, se odpovídajícím způsobem sníží vykázaná hodnota, případně se smaže celá věta, pokud by po odečtení dobropisu byla hodnota nulová. Opravy se však netýkají dobropisovaného zboží, které bylo vráceno a jeho vrácení vykázáno s kódem transakce 21.

Pokud jde o pravidla pro určení referenčního období, za něž mají být transakce vykazovány, nadále platí, že lze vykazovat buď dle konkrétního data dovozu/vývozu, anebo podle DPH. Nová pravidla však upřesňují, že je-li prodleva mezi dovozem/vývozem a zdanitelným plněním větší než dva kalendářní měsíce, je třeba danou transakci vykázat pro Intrastat dle data dovozu/vývozu.  

Firmy, které na dovozu a/nebo vývozu překročí práh 12 mil. Kč, avšak nepřekročí práh 20 mil. Kč za rok, budou mít možnost podávat výkazy Intrastatu jen jednou ročně, neobchodují-li s komoditami, které vyhlásí ČSÚ ve svém sdělení.

Ostatní pravidla vykazování a opravy údajů o zboží obchodovaném s členskými zeměmi EU a Severním Irskem, zůstanou prakticky nezměněna. Přesto si tyto změny vyžádají řadu úprav v informačních systémech i v postupech při sběru údajů pro Intrastat.