ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Jednání zemí euro-středomořského regionu o modernizaci regionální úmluvy o pravidlech původu („PEM úmluva“) měla za cíl sjednotit a zjednodušit určování a prokazování preferenčního původu v regionu. To se dlouhodobě nedaří kvůli odmítavému přístupu několika států. Jelikož však většina zemí podporuje zavedení nových pravidel původu, neboť jsou pro výrobce příznivější, budou tato pravidla od 1. 9. 2021 postupně implementována na dvoustranné bázi a používána jako alternativa k dosud platné PEM úmluvě.

Nově dojednaná pravidla jsou označována jako „přechodná pravidla“ (TRANSITIONAL RULES). Do doby, než nahradí dosavadní PEM úmluvu v rámci celého regionu, budou používána nikoli povinně, ale jako alternativní možnost.

V úředním věštníku byla postupně zveřejněna přechodná pravidla platná v obchodě EU:

Podle informace na webu Evropské komise se přechodná pravidla použijí rovněž:

 • od 1.9.2021 s Albánií,
 • od 6.12.2021 se Srbskem.

Seznam zemí publikovaný Komisí se průběžně doplňuje, doporučuji konzultovat aktuální stav na uvedeném odkazu, kde jsou rovněž k dispozici znění přechodných pravidel původu, která dosud nebyla publikována v Úředním věstníku. Během následujících měsíců se začnou přechodná pravidla uplatňovat také s dalšími zeměmi regionu – Rada schválila novely celkem 21 dohod, jejichž přehled a znění jsou k dispozici zde.

Co to znamená

Dosavadní PEM úmluva zůstává platná a použitelná. Při vývozu do zemí, s nimiž se EU dohodne na uplatnění přechodných pravidel, má vývozce možnost si vybrat, zda použije PEM úmluvu nebo přechodná pravidla. V případě vývozu do zemí euro-středomořského regionu, které přechodná pravidla zatím neakceptovaly, bude původ zboží nadále určován a prokazován podle dosud platných pravidel.

Oba systémy pravidel původu musí být striktně odděleny. Aby bylo zjistitelné, podle jakých pravidel byl původ zboží určen, budou důkazy původu vydané podle přechodných pravidel povinně obsahovat tuto informaci (podrobněji viz níže).  

V čem se přechodná pravidla původu liší

Přechodná pravidla obsahují řadu ustanovení odlišných od dosud platné PEM úmluvy. Jedná se zejména o tyto rozdíly:

 • Kritéria dostatečného zpracování, tedy podmínky pro to, aby zboží získalo preferenční původ, jsou pro naprostou většinu výrobků mírnější, anebo nabízejí více alternativ. Splnění těchto kritérií by tudíž mělo být snazší.
 • Při použití hodnotových kritérií, kdy je stanoven limitní podíl hodnoty nepůvodních materiálů na ceně výrobků, je možno použít průměrné ceny za předchozí fiskální rok (min. za období 3 měsíců), čímž se dosáhne větší nezávislosti původu výrobků na změnách cen, kurzů měn apod. Využití této možnosti musí vývozce nebo dodavatel předem projednat s celním úřadem, který mu vydá povolení a stanoví podmínky pro kontrolu průměrných cen.
 • Všeobecná tolerance, která umožňuje použít v omezeném rozsahu jinak „zakázané“ materiály, se zvýší z 10% na 15% EXW ceny výrobku, resp. 15% čisté hmotnosti pro zemědělské výrobky a potraviny. Všeobecná tolerance nadále není použitelná pro textilní výrobky (kap. 50-63 HS), pro něž jsou však definována specifická pravidla, včetně určitých tolerancí.
 • Je zrušen zákaz vracení cla, to znamená je možno kombinovat režim aktivního zušlechtění a vystavení důkazu preferenčního původu. Zákaz vracení cla však zůstane zachován při výrobě textilních produktů (HS 50-63).
 • Kromě dvoustranné a diagonální kumulace je pro netextilní výrobky umožněna též plná kumulace. Využití kumulace však bude stále podmíněno tím, že země původu materiálu, země původu výrobku a země určení mezi sebou uplatňují shodná pravidla původu, což se ještě zkomplikuje zavedením přechodných pravidel původu. Nelze tedy očekávat široké využití kumulace původu v praxi. 

Důkazy původu podle přechodných pravidel

Preferenční původ v rámci euro-středomořského regionu bude nadále prokazován osvědčením EUR.1, prohlášením schváleného vývozce nebo prohlášením kteréhokoli vývozce pro zásilky ≤ 6000€. Platnost důkazů původu se prodlouží ze 4 na 10 měsíců.

Pro odlišení výrobků, jejichž původ byl určen podle přechodných pravidel, musí důkazy původu obsahovat tyto informace:

 • EUR.1 frázi ‘TRANSITIONAL RULES’ v odst. 7
 • Prohlášení vývozce rozšířené znění: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to the transitional rules of origin 

Při dovozu zboží s důkazy původu vydanými podle přechodných pravidel se v celním prohlášení uvedou tyto certifikáty:

 • U075 pro EUR.1 obsahující frázi TRANSITIONAL RULES
 • U076 pro prohlášení vývozce obsahující odkaz na TRANSITIONAL RULES.

Přechodná pravidla ruší osvědčení a prohlášení EUR-MED, jejichž používání podléhalo natolik zmateným pravidlům, že se v praxi neosvědčily (při aplikaci PEM úmluvy ale tyto doklady ještě lze použít). Smluvní strany mají také otevřenou možnost domluvit se na elektronických důkazech původu nebo na systému registrovaných vývozců (REX).

Prohlášení dodavatelů

Ačkoli to není upraveno právním předpisem, z výkladu Komise vyplývá, že i dodavatelé musí striktně rozlišovat, jaká pravidla použili pro určení původu zboží. Prohlášení dodavatele by proto mělo obsahovat nejen informaci, pro které země určení je platné, ale nově také informaci, zda je vydáno podle PEM úmluvy nebo podle přechodných pravidel. Není přitom stanovena jednotná forma poskytnutí této informace, ani není vyloučeno, že jedno prohlášení bude poskytovat informaci o tom, že je zboží původní jak podle PEM úmluvy, tak podle přechodných pravidel.

Pro dodavatelská prohlášení vydaná pro preferenční obchod se zeměmi euro-středomořského regionu se použijí se tyto zásady:

 • dodavatelské prohlášení, které neobsahuje odkaz na přechodná pravidla (TRANSITIONAL RULES) bude považováno za prohlášení, že zboží splňuje pravidla PEM úmluvy;
 • dodavatelské prohlášení vydané podle přechodných pravidel musí obsahovat odkaz na tato přechodná pravidla (TRANSITIONAL RULES); nebude považováno za prohlášení, že zboží splňuje pravidla PEM úmluvy;
 • dodavatelské prohlášení smí obsahovat informaci, že zboží splňuje obojí pravidla – PEM úmluvu i přechodná pravidla (příklad: Applied rules: the PEM Convention and the transitional rules); v takovém případě bude považováno za prohlášení o splnění jak PEM úmluvy, tak přechodných pravidel;
 • výrobce, který obdrží prohlášení dodavatele vydané na základě pravidel PEM úmluvy, může tento důkaz původu materiálů použitých při výrobě použít jen v případě, že původ svých výrobků určuje rovněž dle PEM úmluvy;
 • výrobce, který obdrží prohlášení dodavatele vydané na základě přechodných pravidel, může tento důkaz původu materiálů použitých při výrobě použít jen v případě, že původ svých výrobků určuje rovněž dle přechodných pravidel a tuto informaci uvede do vydaného důkazu původu;
 • výrobce, který obdrží prohlášení dodavatele, v němž je výslovně deklarováno splnění PEM úmluvy i přechodných pravidel, si může vybrat, podle jakých pravidel určí původ svých výrobků (s přihlédnutím k aktuálnímu seznamu partnerských zemí uplatňujících přechodná pravidla). 

Pravidla, podle nichž bude určován původ pro účely preferenčního obchodu v rámci euro-středomořského regionu, je proto třeba sjednotit v rámci dodavatelského řetězce. Každý výrobce, který vyžaduje prohlášení od svých unijních dodavatelů, by měl napříště upřesnit, podle jakých pravidel původu by mělo být vydáno. 

Shrnutí

Zdá se, že každé nové zjednodušení s sebou nese nové komplikace. Úmyslně neoznačuji za viníka "Brusel", protože tato dlouho připravovaná pravidla jsou společným dílem zástupců všech členských zemí.

Lze tedy doporučit následující: Vývozci, kteří nemají problém splnit pravidla podle současné PEM úmluvy a nevyužívají aktivní zušlechtění, mohou při určování a potvrzování preferenčního původu postupovat beze změny, do doby, než nová pravidla zcela nahradí PEM úmluvu.

Přechodná pravidla pomohou zejména těm výrobcům, kteří mají problém splnit dosavadní přísná kritéria, případně těm, kdo nemohou naplno využívat aktivní zušlechtění, neboť vyvážejí do zemí, s nimiž je uplatňován zákaz vracení cla (no-drawback rule). Důvodem pro využití přechodných pravidel může být i možnost vycházet při určování původu z průměrných cen materiálů a výrobků. Posledně jmenovaní tedy mají motivaci se přechodnými pravidly původu zabývat podrobněji, shromáždit dodavatelská prohlášení vydaná (i) podle přechodných pravidel, upravit informační systémy, a poté začít určovat původ svých výrobků dle příznivějších kritérií.

Aplikace přechodných pravidel původu je pro vývozce novou možností, nikoli povinností. Mohou se na ni připravovat a prakticky ji využít později, např. od začátku roku 2022. Tato možnost se zatím týká jen vývozu do výše jmenovaných zemí, postupně by se měla rozšiřovat o další země euro-středomořského regionu. Preferenčního obchodu se zeměmi mimo tento region se výše popsané změny netýkají.