ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2021/821 bylo vydáno přepracované znění (recast) nařízení, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Nařízení vstoupí v platnost 9. září 2021 a tímto dnem zruší a nahradí dosavadní nařízení 428/2009.

Kontrola zboží dvojího užití nadále zůstane založena na stejných principech, tj. na kontrole vývozu a zprostředkování obchodu se zbožím jmenovaným v příloze I nařízení, ale i se zbožím zde neuvedeným, které vývozce nebo orgány vývozní země posoudí jako rizikové na základě „catch-all“ mechanismu. Cílem je regulovat vývoz materiálů, vybavení, software a technologií zneužitelných pro vývoj nebo výrobu jaderných, chemických nebo biologických zbraní, v závislosti na zemi určení a konečném uživateli. Velký důraz je kladen také na kontrolu vývozu zboží kybernetického dohledu zneužitelného pro vnitřní represe a porušování lidských práv.

Za kontrolu vývozu odpovídá vývozce, který může, ale nemusí být současně deklarantem v celním řízení. Vývoz kontrolovaného zboží  (včetně zpětného vývozu a pasivního zušlechtění) je podmíněn předchozím získáním licence nebo registrací ke všeobecné licenci. Licenční řízení probíhá v členské zemi, kde je vývozce usazen. Dodání v EU nadále podléhá povinnosti označit zboží dvojího užití ve všech obchodních dokladech.

Věcně se tedy přepracované nařízení zásadně nemění. Po formální stránce dojde k upřesnění a aktualizaci terminologie, zejména sjednocení s terminologií celního kodexu Unie, dále k zavedení nového typu licence „pro velké projekty“, vytvoření podmínek pro elektronické udělování licencí a k výměně informací mezi licenčními orgány členských zemí tak, aby byla pravidla pro (ne)udělení licencí v rámci EU jednotná a koordinovaná.