ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost dne 1. srpna 2020. Cílem dohody je odstranit cla i netarifní překážky ve vzájemném obchodu během 15-letého přechodného období, přičemž EU odstraní dovozní cla pro většinu zboží vietnamského původu ke dni vstupu dohody v platnost a pro zbývající produkty do 7 let.

Znění dohody bylo již zveřejněno v úředním věstníku (L 186). Postup snižování cel stanoví příloha 2-A (celní koncese EU od str. 171, celní koncese Vietnamu od str. 674). Pravidla původu jsou obsažena v Protokolu I (od str. 1319 nebo zde). Kumulace původu je dvoustranná (EU-Vietnam), dohoda ale počítá s budoucí kumulací se zeměmi ASEAN a s Koreou. Zákaz vracení cla nebo osvobození od cla se neuplatní, zboží vyrobené v režimu aktivního zušlechtění lze tudíž vyvážet s důkazy preferenčního původu, aniž by bylo nutno doplácet clo z nepůvodních materiálů použitých při jejich výrobě.

Vývozci z EU budou preferenční původ výrobků potvrzovat prohlášením registrovaného vývozce, případně prohlášením bez čísla REX pro zásilky do 6000€. Unijní vývozci, kteří jsou již zaregistrováni, použijí přidělené číslo REX. Vietnamští vývozci budou preferenční původ zboží prokazovat osvědčením EUR.1 nebo prohlášením pro zásilky do 6000€. Platnost důkazů původu je 12 měsíců ode dne vystavení – během této lhůty je třeba doklad vystavený ve vývozní zemi předložit v dovozní zemi. Kopie vydaných důkazů původu a podkladů pro stanovení původu je třeba uchovávat min. 3 roky po vývozu pro účely následné verifikace.

Důkazy preferenčního původu podle této dohody nelze vystavit před 1. srpnem 2020. Původ zboží, které bude k tomuto datu na cestě nebo pod celním dohledem ve smluvních stranách, lze však prokázat dodatečně vystaveným prohlášením nebo osvědčením a uplatnit nárok na celní preferenci, případně vrácení cla.  

I po vstupu dohody v platnost zůstane Vietnamu možnost souběžně využívat Všeobecný systém preferencí (GSP). Při nárokování preferenční celní sazby na zboží pocházející z Vietnamu je proto třeba věnovat pozornost tomu, zda důkaz původu odpovídá předpisům o GSP (prohlášení REX s odkazem na GSP nebo Form.A), anebo dohodě o volném obchodu (EUR.1 nebo prohlášení vývozce neobsahující odkaz na GSP).