ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Závěrem roku 2019 bylo zveřejněno několik novel předpisů týkajících se dovozu a vývozu zboží:

Rozhodnutím 2019/2151 byl aktualizován pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených celním kodexem Unie. Program reaguje na novelu celního kodexu, která prodloužila přechodné období pro vytvoření transevropských systémů z 5 na 10 let (do roku 2025). Pro rok 2020 je na úrovni Unie plánováno pouze vytvoření aplikace pro informační dokumenty INF používané pro zvláštní režimy.

Nařízením 2019/2197 byly vyhlášeny suspenze cla platné od 1. ledna 2020. Vzhledem k rozsáhlejším změnám vychází seznam v úplném znění. Hvězdičkou (*) jsou označeny položky, které se změnily oproti roku 2019, poznámkou (2) jsou vyznačeny suspenze cla podmíněné režimem konečného užití. Nařízení 2019/2197 bylo následně opraveno, je proto účelné dále pracovat s tímto opraveným seznamem suspenzí.

Nařízením 2019/2220 byly vyhlášeny celní kvóty, v rámci nichž se pro některé druhy zboží dočasně pozastavuje clo (suspenze cla omezené stanovenými množstevními kvótami). Nařízení je účinné od 1. ledna 2020, některé kvóty ale budou otevírány k pozdějšímu datu uvedenému ve sloupci „kvótové období“. Každá celní kvóta má identifikační číslo, které je třeba uvést v kolonce 39 celního prohlášení. Kvóty jsou spravovány na principu „kdo dřív přijde, ten dřív čerpá“, rozhodující je okamžik přijetí celního prohlášení.

Rozhodnutím 2019/2196 se s účinností od 1. ledna 2020 mění pravidla původu uplatňovaná v obchodě se zámořskými zeměmi a územími (OCTs). Kromě dílčích změn kritérií dostatečného zpracování se mění způsob prokazování preferenčního původu formou prohlášení na faktuře nebo jiném obchodním dokladu. Pro zásilky původních výrobků, jejichž hodnota nepřesahuje 10.000 EUR, může prohlášení vydat kterýkoli vývozce, nad tuto hodnotu pouze registrovaný vývozce (REX). Certifikáty EUR.1 nelze již v obchodě EU-OCT’s vydat. Ačkoli EU poskytuje celní preference pro zboží pocházející ze zámořských zemí a území jednostranně, některé z těchto zemí recipročně zvýhodňují dovoz zboží pocházejícího z EU – prokazování preferenčního původu podle novelizovaných pravidel proto přichází v úvahu nejen při dovozu, ale i při vývozu z EU.

Nařízením 2019/2199 byl vyhlášen novelizovaný seznam zboží dvojího užití účinný od 31. prosince 2019. Ruší a nahrazuje přílohu I základního nařízení 428/2009 a v důsledku změn tohoto seznamu upravuje též přílohy IIa – IIf, které stanoví všeobecné licence pro zboží vyvážené za určených podmínek do vybraných zemí.