ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Evropská komise vydala výkladová stanoviska k dohodě EPA mezi EU a Japonskem.

Dohoda platí od 1. února 2019 a v některých ustanoveních se liší od zaběhnutých způsobů prokazování preferenčního původu zboží. Kromě základních formálních odlišností prokazování původu, např. povinnosti uvést v deklaraci o původu kódové označení použitého kritéria původu, je možno uplatnit celní preference i na základě deklarace vydané pro více zásilek téhož zboží, anebo na základě znalostí dovozce. Podmínky pro využití těchto nových možností shrnují následující výklady.

Deklarace o preferenčním původu pro více zásilek stejných výrobků lze vydat při vývozu z EU/uznat při dovozu do EU za těchto podmínek:

 • deklarace je uvedena na obchodním dokladu, který obsahuje popis původních výrobků, jichž se týká (preferenční zacházení lze poté přiznat jen pro výrobky identické s těmi, které jsou uvedeny v prvotním obchodním dokladu obsahujícím deklaraci),
 • deklarace obsahuje 3 data:
  • datum vydání deklarace (nejdříve 1. února 2019) – může být uvedeno i jinde na obchodním dokladu,
  • datum začátku platnosti deklarace, které nesmí předcházet datu vydání (deklaraci pro více zásilek nelze vydat retroaktivně)
  • datum konce platnosti deklarace, která smí platit max. 12 měsíců,
 • deklarace nemůže být uvedena sama o sobě na hlavičkovém papíru, musí být na obchodním dokladu,
 • při dovozu lze deklaraci použít pro preferenční zacházejí jen ve lhůtě platnosti (tj. datum propuštění do režimu s uplatněním preference musí být ve lhůtě platnosti vyznačené v deklaraci o původu; nelze ji použít zboží, které bylo sice vyvezeno ve lhůtě, ale dovezeno do EU až po lhůtě platnosti),
 • v celních prohlášeních musí být uváděn odkaz na deklaraci o původu (certifikát U111 v kol. 44), pozn.: v případě běžných jednorázových prohlášení vývozce o původu se použije certifikát U110,
 • deklaraci pro více zásilek nelze použít k vrácení cla z titulu zpětného prokázání preferenčního původu (vrácení cla je možné jen na základě jednorázových deklarací),
 • dovozce-deklarant má povinnost uchovat nejen prvotní obchodní doklad obsahující deklaraci o původu, ale i následné obchodní doklady prokazující, že se jednalo o identické výrobky; lhůta pro uchování dokladu s deklarací začíná běžet od konce její platnosti,
 • vývozce, který deklaraci vystavil, ji musí písemně (prokazatelně) vypovědět, jakmile přestane platit z důvodu nesplnění kritérií původu; pro případné obnovení preferenčního zacházení je třeba vydat deklaraci novou,
 • vývozci vystavující prohlášení pro více zásilek musí být povinně identifikováni – EU vývozci REX číslem, JP vývozci svým Japan Corporate Number.

Uplatnění celní preference na základě znalosti dovozce (tj. bez formálního prokázání původu vývozcem) je možné za těchto podmínek:

 • znalost preferenčního původu musí vycházet z podkladů a informací poskytnutých vývozcem či výrobcem, které jsou v držení dovozce (tj. dovozce má podklady k dispozici, nebo k nim má kdykoli přímý přístup v informačním systému),
 • dovozce je podle dostupných informací schopen spolehlivě ověřit a prokázat, že zboží splňuje kritéria pro získání preferenční původu,
 • EU dovozce nepotřebuje být pro tento účel registrován (nemusí mít REX číslo ani jiné povolení celních orgánů), totéž velmi pravděpodobně platí i pro japonské dovozce,
 • v celních prohlášeních musí být skutečnost, že dovozce uplatňuje nárok na celní preferenci pouze na základě své znalosti, uvedena certifikátem U112 v kol. 44,
 • v případě následné verifikace původu probíhají kontroly výhradně u dovozce, který je povinen poskytnout veškeré důkazy svědčící o preferenčním původu zboží; administrativní spolupráce s celními orgány vývozní země není v tomto případě využívána,
 • celní úřad propouštějící zboží do režimu může odmítnout nárok na celní preferenci (doměřit clo), pokud dovozce není schopen prokázat preferenční původ ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy k tomu byl vyzván.

V rámci následné verifikace původu budou celními orgány vývozní země poskytovány celním orgánům dovozní země i detailní informace o splnění kritérií původu (např. informace o složení výrobků, pořizovacích hodnotách materiálů použitých při výrobě, technologických postupech apod.). Dohoda mezi EU-JP tak popírá základní pravidlo všech dosud uzavřených dohod o volném obchodu, potvrzené četnými judikáty, kde přiznání nebo odmítnutí preferenčního zacházení má být založeno na vzájemném uznávání výsledků kontrol provedených celními orgány vývozní země. V preferenčním obchodě mezi EU a JP mohou kontrolu správného určení původu provádět dovozní celní orgány a za tímto účelem potřebují získat relevantní informace od vývozce/výrobce. Dohoda proto obsahuje ustanovení o důvěrných informacích, podle nichž lze následnou verifikaci původu provést jedním z následujících způsobů:

 • pokud byl nárok na celní preferenci uplatněn na základě deklarace o původu vystavené vývozcem, může se vývozce rozhodnout, že na vyžádání poskytne veškeré podklady prokazující původ výrobků dovozci, který je předá dovozním celním orgánům,
 • pokud byl nárok na celní preferenci uplatněn na základě deklarace o původu vystavené vývozcem, může vývozce odmítnout poskytnutí důvěrných informací nezbytných pro ověření původu dovozci – v takovém případě se dovozní celní orgány obrátí s formální žádostí na vývozní celní orgány, které důvěrné informace od vývozce získají a poskytnou dovozním celním orgánům, jen pokud s tím bude vývozce souhlasit – dohoda bohužel neuvádí, jaké budou následky neposkytnutí takových informací, tedy zda bude preferenční zacházení v dovozní zemi odmítnuto a clo doměřeno v plné výši;
 • pokud byl nárok na celní preferenci uplatněn na základě znalosti dovozce, následná verifikace původu probíhá výhradně u tohoto dovozce a je jen na něm, zda bude schopen opatřit takové doklady a informace od vývozce, jimiž prokáže splnění kritérií původu.

Celní orgány by měly zachovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci následné verifikace. Vývozci, u nichž bude probíhat následná verifikace původu zboží vyvezeného do Japonska, by měli s kontrolními orgány komunikovat o tom, jaké informace mohou být poskytnuty japonským celním orgánům a jaké ne, neboť jsou obchodním tajemstvím vývozce/výrobce.

Japonské celní orgány nemají mít právo požadovat informace přímo od EU vývozců, ani se osobně účastnit následných verifikací (vyjma případy takových podezření z porušení pravidel preferenčního obchodu, na které se vztahuje dohoda o vzájemné spolupráci EU a Japonska v celních záležitostech). Totéž platí i pro celní orgány zemí EU ve vztahu k japonským výrobcům/vývozcům.

Další výklad upřesňuje do detailu postupy při následné verifikaci původu a důvody, jež mohou vést k odmítnutí nároku na preferenční clo. Taková situace nastane, pokud celní orgány dovozní země neobdrží ve stanovených lhůtách žádnou nebo adekvátní odpověď na žádost o následnou verifikaci, ať už ji adresovaly dovozci nebo celním orgánům vývozní země.