ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

1. února 2019 vstoupí v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Jedním z cílů dohody je vytvoření zóny volného obchodu, tj. postupné odstranění cel pro zboží mající původ ve smluvních stranách.

Harmonogram snižování cel při dovozu do EU je uveden v oddílu B přílohy 2-A (od str.175), harmonogram snižování cel při dovozu do Japonska obsahuje oddíl D přílohy 2-A (od str.278). Zboží zde neuvedené bude bez cla od vstupu dohody v platnost.

Podmínkou pro uplatnění preferenčních cel je prokázání původu zboží v EU nebo Japonsku. Pravidla původu obsahuje kapitola 3 (od str. 21), kritéria pro určení původu výrobků, která jsou velmi odlišná od ostatních dohod, jsou uvedena v příloze 3-B (od str. 639). Vysvětlivky ke kritériím původu, které jsou důležité pro pochopení používaných zkratek a pojmů, obsahuje příloha 3-A (od str. 634).

Preferenční původ zboží se prokazuje prohlášením vývozce, jehož vzor v jednotlivých jazycích je uveden v příloze 3-D (od str. 680). Prohlášení vydané EU vývozcem pro původní výrobky, jejichž hodnota přesahuje 6000 EUR, musí obsahovat REX číslo přidělené celním úřadem. Japonští vývozci žádné povolení celních orgánů nepotřebují, v prohlášení mohou uvést své „Japan Corporate Number“, tedy obdobu našeho identifikačního čísla (IČO). Specifikem této dohody je, že prohlášení povinně obsahuje jméno vývozce (tištěné nebo uvedené tiskacím písmem) a označení kritéria, podle něhož byl původ určen, vyjádřené následujícími kódy:

  • A – zcela získané výrobky
  • B – výrobky zhotovené pouze z materiálů původních v zemi vývozu
  • C1 – změna tarifního čísla
  • C2 – hodnotové kritérium
  • C3 – specifický výrobní proces
  • C4 – specifická pravidla pro vozidla a jejich části uvedená v dodatku 3-B-1 dohody
  • D – výrobky původní s využitím kumulace EU-JP
  • E – hodnotová tolerance

Dohoda počítá i s variantami, že se původ neprokazuje formálně, neboť dovozce má přístup k potřebným informacím vývozce/výrobce, případně že se původ opakovaně dodávaných identických výrobků prokazuje dlouhodobým prohlášením. K praktickému využití těchto variant vydá Evropská komise výklad.