ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

31.7.2018 vstupuje v platnost novela delegovaného aktu (DA), jímž se provádí celní kodex Unie.

Novela přináší kromě oprav chyb a terminologie zejména tyto změny:

  • definice vývozce již nevyžaduje, aby se primárně jednalo o osobu, která uzavřela smlouvu se zákazníkem mimo EU, ale obecněji vymezuje vývozce jako osobu s pravomocí určit, že zboží má opustit území EU – v případě postupných prodejů je dle preambule DA na obchodních partnerech, aby se dohodli, kdo bude jednat jako vývozce; nadále však zůstává podmínka, že vývozce musí být usazen v EU;
  • žadatelé o potvrzení důkazu celního statusu Unie musí mít EORI registraci, a to i když nejsou usazeni v EU;
  • z obecného pravidla elektronické komunikace se uděluje trvalá výjimka pro žádosti a rozhodnutí, které se vyskytují zřídka, tedy takové, pro které nebudou podle pracovního programu pro implementaci celního kodexu vytvořeny elektronické systémy;
  • ustanovení týkající se registrovaných vývozců pro účely potvrzování preferenčního původu (REX), která byla dosud formulována pro účely obchodu s rozvojovými zeměmi, se rozšiřují tak, aby byla použitelná pro dohody o volném obchodu, které požadují prokazování původu registrovanými vývozci (zatím jen dohoda s Kanadou, budou následovat dohody s Japonskem atd.) – tato ustanovení se nijak netýkají dříve uzavřených preferenčních dohod, kde nadále zůstanou v platnosti povolení schválených vývozců;
  • zboží může být před propuštěním do režimu umístěno mimo příslušný celní úřad nebo schválený dočasný sklad po dobu tří dnů (šesti dnů v případech schváleného příjemce) – dosud to bylo možné jen pokud bylo zboží propuštěno do režimu následující den;
  • fyzické osoby mající obvyklé bydliště v Unii mohou po dobu max 8 dní využít dočasného použití s úplným osvobozením pro dopravní prostředky soukromě vypůjčené z půjčovny aut;
  • dočasné použití s úplným osvobozením od cla (např. vystavení zboží, prezentace vzorků, použití zboží při veřejné akci apod.) mohou při dodržení stanovených podmínek využít i držitelé režimu usazení v EU;
  • aktualizují se kritéria pro určení nepreferenčního původu (příloha 22-01), tedy pravidla, podle nichž by měla být stanovena země původu deklarovaná při dovozu do EU či ve výkazech pro Intrastat, nová pravidla byla doplněna pro výrobky kapitoly 11 HS.

Úplné znění novelizovaného delegovaného aktu zatím není na webu k dispozici.