ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Podle pracovního programu pro vývoj elektronických systémů stanovených celním kodexem Unie byl dne 2. října 2017 spuštěn portál pro správu celních rozhodnutí, včetně podávání žádostí o vydání a změny těchto rozhodnutí. Celní správa dnes zveřejnila pokyny k používání tohoto portálu a zpřístupnila ho jako jednu z aplikací na svém webu.

Uživatelé budou do systému CDS přistupovat přes jednotný vstupní bod, tzv. Trader Portal (TP). Podmínkou přístupu je platné EORI, elektronický podpis a povolení elektronické komunikace rozšířené o parametry přístupu do Trade Portalu (držitelé povolení el. komunikace proto musí nejprve podat žádost o rozšíření povolení pro přístup k TP).

CDS se netýká žádostí o:
• závazné informace,
• AEO certifikaci,
• povolení schváleného vývozce pro potvrzování původu anebo statusu zboží,
• vrácení nebo prominutí cla,
• povolení odkladu platby/splátek,
• ani jiných povolení, která mají být využívána pouze na území ČR (např. povolení zvláštních celních režimů, dočasného uskladnění, zjednodušených postupů – zápisu do záznamů deklaranta, centralizovaného celního řízení, schváleného příjemce/odesilatele, souborné jistoty, zproštění jistoty, apod.).
Tyto žádosti budou nadále podávány standardním způsobem, tj. zasláním vyplněného formuláře nebo neformalizované žádosti poštou či datovou schránkou příslušnému celnímu úřadu.

V ČR budou prostřednictvím CDS podávány pouze žádosti o rozhodnutí, která mají platit i v jiných členských zemích EU, případně žádosti o rozhodnutí, pro jejichž vydání bude celní správa prověřovat splnění podmínek v jiných členských státech EU. Za povolení platná mimo ČR se přitom nepovažují povolení umožňující pohyb zboží přes jiné členské země (např. schválený příjemce či odesilatel pro tranzit), ale pouze taková povolení, která držitele opravňují ke stanoveným postupům a úkonům i u celních úřadů v jiných členských zemích (např. „nadnárodní“ centralizované celní řízení – dříve SASP, povolení zjednodušeného určování celní hodnoty platné pro dovozy do různých zemí EU apod.). V praxi se s takovými povoleními zatím setkáme spíš výjimečně.

Mají-li platit i mimo ČR, musí být přes CDS podány žádosti zejména o povolení:
• zvláštních celních režimů
• zjednodušeného celního prohlášení
• centralizovaného celního řízení
• zápisu do záznamů deklaranta
• samoschvalování
• schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie nebo pro TIR
• schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie
• schváleného vydavatele (T2)
• souborné jistoty, včetně jejího možného snížení či zproštění povinnosti jistotu poskytnout
• zjednodušeného stanovení celní hodnoty a zboží
• odkladu platby splatného cla, není-li povolení uděleno ve vztahu k jediné operaci
• dočasného skladu
• zvláštního typu závěr.

Podrobnější informace a návody k systémům TP a CDS jsou uvedeny na webu celní správy nebo Evropské komise.