ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2022/2334 bylo novelizováno prováděcí nařízení k celnímu kodexu 2015/2447.

Novela:

  • rozšiřuje povinnost uvádět do celního prohlášení odkaz na závazná informace o sazebním zařazení deklarovaného zboží (ZISZ) také na závazné informace o původu (ZIPZ);
  • usnadňuje použití tzv. přechodných pravidel původu v rámci euro-středomořského (PEM) regionu, která jsou v obchodě s některými zeměmi používána souběžně s regionální úmluvou o pravidlech původu (PEM úmluvou). Při určování původu výrobku dle přechodných pravidel je nově možno použít jako podklad dodavatelská prohlášení vystavená jak podle PEM úmluvy, tak podle přechodných pravidel. Naopak to možné není, protože přechodná pravidla jsou až na výjimky (některé zemědělské produkty) flexibilnější. V praxi to znamená, že prohlášení dodavatelů musí obsahovat explicitní odkaz na „Transitional rules of origin“ pouze v případě, že dodávané materiály splňují pouze kritéria původu podle přechodných pravidel – prohlášení obsahující tuto informaci je pak možno použít výhradně při určení původu výrobku podle přechodných pravidel. Pokud dodavatelská prohlášení neobsahují specifikaci pravidel původu použitých v rámci PEM regionu, má se zato, že dodané materiály splňují jak PEM úmluvu, tak přechodná pravidla, a tudíž mohou být využita jako podklad pro určení původu výrobků dle obou souběžně aplikovaných pravidel původu. Tato "propustnost" pravidel původu neplatí:
    • pro zemědělské produkty kapitol 02, 04-15, 16 (kromě zpracovaných ryb) a 17-24, nebo
    • je-li k určení původu využita kumulace, protože ta se liší v závislosti na tom, zda je použita PEM úmluva nebo přechodná pravidla;
  • upřesňuje vyplnění dodavatelských prohlášení týkajících se výrobků, které byly v EU částečně zpracovány, ale dosud nezískaly preferenční původ v EU. Tato prohlášení obsahují část 1, v níž dodavatel vyplní informace o použitých nepůvodních materiálech, a část 2 obsahující prohlášení o tom, že všechny ostatní materiály použité při výrobě v EU mají původ unijní původ. Tuto druhou část nebude třeba vyplňovat, pokud při výrobě v EU nebyly použity žádné původní materiály.

Novela prováděcího nařízení vstoupí v platnost 20.12.2022, ustanovení týkající dodavatelských prohlášení jsou však použitelná zpětně od 1.9.2021.